Onteigening

Onteigening houdt in dat u als eigenaar uw eigendom verplicht moet verkopen aan de overheid.

Wanneer onteigenen?

Onteigening houdt in dat u als eigenaar uw eigendom verplicht moet verkopen aan de overheid. Meestal gaat het hier om onroerende zaken zoals grond of gebouwen. De Onteigeningswet streeft naar een minnelijke regeling tussen u als eigenaar en de overheid. Daarom spreken we ook wel van ‘minnelijke onteigeningen’. Een overheidsinstelling heeft alleen het recht om te onteigenen als er sprake is van algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een nieuwe autoweg of spoorlijn. Dat algemeen belang ligt bij een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijfsterrein niet altijd zo voor de hand. Deskundige hulp is dan onmisbaar om tot een goed oordeel te komen.

Al sinds de oprichting in 1997 behoren waardebepaling en schadeberekening bij onteigening tot de expertise van Van der Vleuten Raadgevers. Onteigening is erg complex. Daarom hebt u als eigenaar belang bij een deskundig advies. Ook een goede vertrouwensband met uw adviseur is belangrijk. Bedenk overigens dat de overheid – als onteigenaar – de kosten voor deskundige hulp aan u vergoedt..

De procedure

De overheid kan de rechtbank niet zomaar opdracht tot onteigening geven. De Onteigeningswet schrijft eerst een administratieve procedure voor. Gedurende deze procedure kunnen belanghebbenden hun visie en bezwaren op papier zetten. Tijdens deze administratieve procedure verkrijgt de overheidsinstelling een Koninklijk Besluit waarin de percelen die zij wil onteigenen, zijn opgenomen. Dit Koninklijk Besluit is nodig om de gerechtelijke fase te starten.

Van der Vleuten Raadgevers begeleidt gemeentes bij de administratieve procedure. Bent u als eigenaar betrokken bij een onteigening? Graag ondersteunen onze adviseurs u dan bij het opstellen en indienen van uw visie en/of bezwaren.

De schadeloosstelling

Bij onteigening hebt u als eigenaar recht op schadeloosstelling. Dat recht hebt u ook als huurder, pachter of andere zakelijk gerechtigde. De rechter hanteert bij de bepaling van schadeloosstelling een eenvoudig criterium. Na de onteigening moet u over dezelfde vermogens- een inkomstenpositie beschikken. Stel dat u eigenaar van een woning bent. U ontvangt dan allereerst een vergoeding die dezelfde waarde heeft als van uw woning. Daarnaast hebt u recht op een aantal aanvullende vergoedingen voor: aankoop van een vervangende woning, verhuiskosten en financieringskosten.

Als eigenaar kunt u ook inkomstenschade lijden. Bijvoorbeeld omdat u een deel van uw landbouwgrond kwijtraakt. Of omdat u bij uw nieuwe bedrijf een hoger bedrag aan huisvesting betaalt. Een overheidsinstantie koopt deze of vergelijkbare schades in een keer af.

Heeft u een vraag?

Ons team staat klaar om u te helpen.

Stel ons een vraag